baner

Polityka prywatności

 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego videoporady.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 
2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest:
Jarosław Kasperek - IDW
20-802 Lublin
Bajkowa 15/15
NIP: 713 177 57 45
 
3. Dane osobowe zbierane przez Jarosław Kasperek - IDW za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 
4. Jarosław Kasperek - IDW dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
1. Jarosław Kasperek - IDW zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
 
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 
c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
 
a) adres e-mail;
 
b) dane adresowe:
 
a. kod pocztowy i miejscowość;
 
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 
c) imię i nazwisko;
 
d) numer telefonu.
 
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 
a) adres e-mail;
 
b) dane adresowe:
 
a. kod pocztowy i miejscowość;
 
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 
c) imię i nazwisko;
 
d) numer telefonu.
 
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 
a) firmę Przedsiębiorcy;
 
b) numer NIP.
 
7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
 
a) adres e-mail;
 
b) imię i nazwisko.
 
8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 
10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 
11. Przekazanie danych osobowych do Jarosław Kasperek - IDW jest dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Jarosław Kasperek - IDW przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Jarosław Kasperek - IDW co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 
a) Podmioty przetwarzające. Jarosław Kasperek - IDW korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Jarosław Kasperek - IDW. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 
b) Administratorzy. Jarosław Kasperek - IDW korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jarosław Kasperek - IDW a tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Jarosław Kasperek - IDW i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Jarosław Kasperek - IDW tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 
a) firmie kurierskiej;
 
b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 
6. W przypadku skierowania żądania Jarosław Kasperek - IDW udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Wszystko dla dziecka na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Jarosław Kasperek - IDW produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 
2. Jarosław Kasperek - IDW wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
3. Jarosław Kasperek - IDW wykorzystuje cookies własne w celu:
 
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 
a) przeglądarka Internet Explorer;
 
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
 
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
 
d) przeglądarka Chrome;
 
e) przeglądarka Safari;
 
f) przeglądarka Opera.
 
7. Jarosław Kasperek - IDW może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Wszystko dla dziecka przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Jarosław Kasperek - IDW nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Jarosław Kasperek - IDW
 
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Jarosław Kasperek - IDW zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Jarosław Kasperek - IDW może świadczyć jedynie za zgodą.
 
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Jarosław Kasperek - IDW przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Jarosław Kasperek - IDW, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Jarosław Kasperek - IDW nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Jarosław Kasperek - IDW podlega;
 
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Jarosław Kasperek - IDW może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Jarosław Kasperek - IDW. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Jarosław Kasperek - IDW, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Jarosław Kasperek - IDW nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Wszystko dla dziecka ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
 
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
 
7.
Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Jarosław Kasperek - IDW spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Jarosław Kasperek - IDW nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 
10. Klient ma prawo żądać od Jarosław Kasperek - IDW przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
 
1. Jarosław Kasperek - IDW zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Wszystko dla dziecka stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Jarosław Kasperek - IDW nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 
3. Jarosław Kasperek - IDW nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
 
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Jarosław Kasperek - IDW poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: jaroslaw.kasperek(at)inform.lu
 
3.
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

Z uwagi na to, że mam bardzo wiele zapytań o ten szablon. Informuję że wraca on do sprzedaży, niestety posiada ograniczenie: nie wolno go wykorzystywać do celów budowy stron dla klientów, czyli można go wykorzystać do budowy swojej strony w celach prywatnych czy komercyjnych (np. dla swojej firmy) jednak nie można na jego podstawie budować stron na sprzedaż.
Szablon jest oparty o Gantry 4.29 i nie będzie jego kontynuacji w wersji Gantry 5. Jak wiadomo Gantry 5 nie jest wstecznie zgodne z Gantry 4. A nie mam czasu na przerabianie jego pod Gantry 5.
Przypominam szablon uczelnia (szkoła dwa)  mimo swojej nazwy nie jest dedykowany do produkcji stron uczelni czy szkoły. Można go używać do budowy dowolnej swojej strony. Duża część panelu administracyjnego jest po polsku, podobnie po polsku jest nieodzowny przy tym szablonie dodatek roksprocket. Videoporadnik dotyczy tylko i wyłączeni szablonu, nie dotyczy Roksproketa. Jednak jest do niego dołączony plik szybki start – czym jest ten plik? Jeśli chcemy zobaczyć jak działa szablon po prostu instalujemy szybki start ale uwaga tak samo jak joomla. Nie jest to żąden pakiet do instalacji w Joomla. To jest Joomla z szablonem już wbudowanym, czyli po instalacji takiego pakietu otrzymamy

Kupiłeś produkt i co dalej?

Masz kilka możliwości z uwagi na to że pliki kursów video są duże udzielam dostępu na trzy sposoby:

1. pobierasz plik po zalogowaniu się ze strony produktu

2. pobierasz plik przez FTP - link dostajesz po zalogowaniu się na stronie produktu

3. specjalny link do produktu dedykowany dla ciebie - wysyłka w ciągu 8 godzin (taka sytuacja ma miejsce w przypadku bardzo dużych plików kilka giga lub awarii systemu)

Uzytkownicy VIP uzuskują dostęp tylko przez ftp lub przez specjalny link

1.Kupujący w naszym sklepie zobowiązuje sie do poszanowania prawa i regulaminu..
2.Właściciel Sklepu może bez powiadomienia w dowolnym czasie zmieniać brzmienie regulaminu.
3.Aktualny regulamin można zawsze znaleźć na stronie Sklepu.
4.Sklep internetowy, dostępny pod adresem http://videoporady.com.pl, prowadzony jest przez

Jarosław Kasperek - IDW, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Jarosław Kasperek – IDW

20-802 Lublin
ul. Bajkowa 15/15

NIP: 713-177-57-45

Adres w CEGID

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=6c8d62ca-2ac2-459a-8771-2a85f2510705

5. Do prawidłowego i skutecznego złożenia zamówienia nalezy podać konieczne dane w formularzu.
6.Celem otrzymania od sprzedawcy kodu do zalogowania się na stronie sklepu konieczne jest uprzednie wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym zostaną dobrowolnie podane prawdziwe i aktualne dane osobowe, konieczne do zawarcia umowy, potwierdzone oświadczeniem o ich prawdziwości i oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ukończone lat 18 i brak ubezwłasnowolnienia) wraz z jednoczesnym zobowiązaniem uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy za pośrednictwem „formularza kontaktu”? o zmianie tych danych przy kolejnym logowaniu.
7.Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, również w przyszłości, udostępnionych danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy oraz przesyłaniem informacji marketingowych (np. wysyłka informacji o promocjach czy nowościach), Osoba, która udostępniła dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Posiadane dane NIE będą w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim.
8.Kupującemu nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. Strony uważają za dokonane przez kupującego zamówienie, niezależnie przez kogo zostało złożone po zalogowaniu na stronę.
9.Opisy towarów znajdujących się na stronie sklepu pochodzą ze stron producentów, ulotek oraz dystrybutorów, i sklep nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy publikowane dane techniczne zawierają braki lub błędy. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie obsługa sklepu udziela stosownych informacji.

10. Zdjęcia produktów umieszczone w sklepie mogą odbiegać od rzeczywistygo wyglądu produktu.  
11.Wszystkie produkty przedstawiane na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
12.Podane ceny, widniejące przy produktach, są cenami netto. Wiążąca dla danej transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia.

13. Do cen netto zostanie doliczony podatek odpowiedni dla danych produktów przy finalizowaniu zamówienia. 
14.Sprzedawca nie realizuje zamówień towaru o łącznej wartości niższej niż 1 PLN.
15.Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem towaru.
16.Obsługa sklepu Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych zamówień poprzez kontakt telefoniczny z zamawiającym na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym numer telefonu lub adres mailowy. Potwierdzeniem sprzedaży towaru jest – w zależności od życzenia Kupującego - faktura VAT lub paragon.
17.Formę dostawy – tylko dostawa elektroniczna przez FTP lub HTTP.
18.Koszty dostawy podane są w momencie finalizowania zamówienia zamówienia.
19.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dzielenia przesyłek, jednak koszty będą takie jak to zostało ustalone poprzednio.
20.Przygotowanie towaru do wysyłki następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez sprzedawcę potwierdzenia wpływu środków na konto.
21.Dostawa zamówionego towaru odbywa się stosownie do wybranej formy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie przewoźnika bądź Kupującego. Kupującemu nie przysługują wobec sprzedawcy żadne roszczenia z tego tytułu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru, przy czym stosownie do przepisów prawa przewozowego Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, a Sprzedawca współpracuje z Kupującym w zakresie koniecznym do realizacji jego uprawnień. Po stronie odbiorcy leży obowiązek sprawdzenia czy przesyłka jest nie uszkodzona.
22.Jakiekolwiek niezgodności w dostawie mogą być zgłaszane bezpośrednio przy dostawie.
23.Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana tylko przez producenta - o ile takiej udzielił producent – na warunkach określonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym.
24.Podstawą do zgłaszania ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi jest przedstawienie sprzedawcy dowodu zakupu towaru wraz ze zgłaszanym żądaniem reklamacyjnym.
25.Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku wystąpienia wad spowodowanych: nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłowym montażem lub demontażem, zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta, uszkodzeniem mechanicznym, samodzielną naprawą towaru. Odpowiednio stosuje się tę regulację do konsumentów w zakresie niezgodności towaru z umową.

Od dziś już można pobierać mini kurs na temat zabezpieczania stron internetowych opartych o system Joomla 2.5. Kurs jest dostępny przez FTP i tylko w ten sposób – nie wysyłam na płycie. Kupujemy kurs, płacimy, na zamówieniu potwierdzonym przychodzi plik dostępem do serwera ftp.

Obecnie znów się nasiliły ataki na strony oparte o system Joomla jak i Wordpress – stąd tak ważne jest zabezpieczenie swojej witryny jak najlepiej. Po co obecnie hakerzy się włamują, widzę dwa powody.

Czytaj więcej: Zabezpieczenie witryny Joomla przed hakerami

Ebook Joomla 3

ebook 2 okladka

Tutaj jest drugie wydanie ebooka o Joomla 3, dopisane jest kilka rozdziałów, jest ponad 270 stron