baner

1.Kupujący w naszym sklepie zobowiązuje sie do poszanowania prawa i regulaminu..
2.Właściciel Sklepu może bez powiadomienia w dowolnym czasie zmieniać brzmienie regulaminu.
3.Aktualny regulamin można zawsze znaleźć na stronie Sklepu.
4.Sklep internetowy, dostępny pod adresem http://videoporady.com.pl, prowadzony jest przez

Jarosław Kasperek - IDW, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Jarosław Kasperek – IDW

20-802 Lublin
ul. Bajkowa 15/15

NIP: 713-177-57-45

Adres w CEGID

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=6c8d62ca-2ac2-459a-8771-2a85f2510705

5. Do prawidłowego i skutecznego złożenia zamówienia nalezy podać konieczne dane w formularzu.
6.Celem otrzymania od sprzedawcy kodu do zalogowania się na stronie sklepu konieczne jest uprzednie wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym zostaną dobrowolnie podane prawdziwe i aktualne dane osobowe, konieczne do zawarcia umowy, potwierdzone oświadczeniem o ich prawdziwości i oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (ukończone lat 18 i brak ubezwłasnowolnienia) wraz z jednoczesnym zobowiązaniem uprzedniego powiadomienia Sprzedawcy za pośrednictwem „formularza kontaktu”? o zmianie tych danych przy kolejnym logowaniu.
7.Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, również w przyszłości, udostępnionych danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem umowy oraz przesyłaniem informacji marketingowych (np. wysyłka informacji o promocjach czy nowościach), Osoba, która udostępniła dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Posiadane dane NIE będą w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim.
8.Kupującemu nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu. Kupujący powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne. Strony uważają za dokonane przez kupującego zamówienie, niezależnie przez kogo zostało złożone po zalogowaniu na stronę.
9.Opisy towarów znajdujących się na stronie sklepu pochodzą ze stron producentów, ulotek oraz dystrybutorów, i sklep nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy publikowane dane techniczne zawierają braki lub błędy. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie obsługa sklepu udziela stosownych informacji.

10. Zdjęcia produktów umieszczone w sklepie mogą odbiegać od rzeczywistygo wyglądu produktu.  
11.Wszystkie produkty przedstawiane na stronie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
12.Podane ceny, widniejące przy produktach, są cenami netto. Wiążąca dla danej transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia.

13. Do cen netto zostanie doliczony podatek odpowiedni dla danych produktów przy finalizowaniu zamówienia. 
14.Sprzedawca nie realizuje zamówień towaru o łącznej wartości niższej niż 1 PLN.
15.Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem towaru.
16.Obsługa sklepu Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych zamówień poprzez kontakt telefoniczny z zamawiającym na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym numer telefonu lub adres mailowy. Potwierdzeniem sprzedaży towaru jest – w zależności od życzenia Kupującego - faktura VAT lub paragon.
17.Formę dostawy – tylko dostawa elektroniczna przez FTP lub HTTP.
18.Koszty dostawy podane są w momencie finalizowania zamówienia zamówienia.
19.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dzielenia przesyłek, jednak koszty będą takie jak to zostało ustalone poprzednio.
20.Przygotowanie towaru do wysyłki następuje niezwłocznie po uzyskaniu przez sprzedawcę potwierdzenia wpływu środków na konto.
21.Dostawa zamówionego towaru odbywa się stosownie do wybranej formy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie bądź niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie przewoźnika bądź Kupującego. Kupującemu nie przysługują wobec sprzedawcy żadne roszczenia z tego tytułu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia towaru, przy czym stosownie do przepisów prawa przewozowego Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, a Sprzedawca współpracuje z Kupującym w zakresie koniecznym do realizacji jego uprawnień. Po stronie odbiorcy leży obowiązek sprawdzenia czy przesyłka jest nie uszkodzona.
22.Jakiekolwiek niezgodności w dostawie mogą być zgłaszane bezpośrednio przy dostawie.
23.Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana tylko przez producenta - o ile takiej udzielił producent – na warunkach określonych przez producenta w dokumencie gwarancyjnym.
24.Podstawą do zgłaszania ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi jest przedstawienie sprzedawcy dowodu zakupu towaru wraz ze zgłaszanym żądaniem reklamacyjnym.
25.Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku wystąpienia wad spowodowanych: nieprawidłowym przechowywaniem, nieprawidłowym montażem lub demontażem, zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta, uszkodzeniem mechanicznym, samodzielną naprawą towaru. Odpowiednio stosuje się tę regulację do konsumentów w zakresie niezgodności towaru z umową.


Ebook Joomla 3

ebook 2 okladka

Tutaj jest drugie wydanie ebooka o Joomla 3, dopisane jest kilka rozdziałów, jest ponad 270 stron